Skip to content

Gou Teng San

Gambir Formula Capsules | 鈎藤散
Practitioners: Please LOGIN to view wholesale price.
SKU 320B

Ingredients: Gypsum Fibrosum (shi gao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Ramulus Uncariae cum Uncis (gou teng), Pericarpium Citri reticulatae (chen pi), Rhizoma Pinelliae praeparatum (zhi ban xia), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Poria (fu ling), Poria cum Radix Pini (fu shen), Radix Ginseng (ren shen), Flos Chrysanthemi (gan ju hua), Radix Saposhnikoviae (fang feng), Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao).

Mandarin: 鈎藤散
Pin-Yin: Gou Teng San
English: Gambir Formula
Romaji: Choto San
Kanji: 釣藤散
Kampo: Yes

 

 

Source:

  • Factual Prescriptions for Universal Benefit (Pu Ji Ben Shi Fang, 1145)

How it works:

  • Clears heat
  • Calms the liver
  • Extinguishes wind
  • Transforms phlegm-dampness

 

Clinical Applications:

  • Internal movement of liver wind accompanied with phlegm-dampness
  • Liver excess
  • Wind phlegm with qi and yin deficiency

 

Gou Teng San was first recorded in the Song dynasty’s “Factual Prescriptions for Universal Benefit,” used to treat liver excess and wind phlegm with qi and yin deficiency by clearing heat, calming the liver, extinguishing wind, and transforming phlegm-dampness.

English Name

Pin-Yin Name

Gambir

Gou Teng

Chrysanthemum

Ju Hua

Siler

Fang Feng

Pinellia

Ban Xia

Citrus Peel

Ju Pi

Ginseng

Ren Shen

Ophiopogon

Mai Men Dong

Hoelen

Fu Ling

Fu-shen

Fu Shen

Gypsum

Shi Gao

Licorice

Gan Cao

 

Main Ingredient(s):

In this formula, Uncaria (Gambir) is used to calm the liver, extinguish wind, and clear heat.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal $0.00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods