Ingredients: Gardenia fruit (zhi zi).
Mandarin: 梔子
Pin-Yin: Zhi Zi
English: Gardenia
Korean: 치자
Romaji: Sanshishi
Kanji: 山梔子
Kampo: No