Skip to content
Practitioners: FREE Shipping on orders $125+
Practitioners: FREE Shipping on orders $125+

Traditional Formulas

Combining multiple herbs in a particular ratio, as in an herbal formula, greater efficacy may be achieved. Polyherbalism allows for dynamic interactions of active phytochemical constituents in multiple plants to achieve desired therapeutic goals. We have meticulously selected 230 definitively classic formulas.
 • Minor Bupleurum Combination Granules | Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Minor Bupleurum Combination Granules

  Xiao Chai Hu Tang | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fr...

  View full details
 • Bupleurum & Peony Formula Granules | Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Bupleurum & Peony Formula Granules

  Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Bupleurum & Peony Formula Capsules | Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Bupleurum & Peony Formula Capsules

  Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Rehmannia Eight Formula Granules | Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Rehmannia Eight Formula Granules

  Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Mouta...

  View full details
 • Rehmannia Six Formula Granules | Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Rehmannia Six Formula Granules

  Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wa...

  View full details
 • Ginseng & Longan Combination Granules | Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ginseng & Longan Combination Granules

  Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Zizip...

  View full details
 • Ginseng & Astragalus Combination Granules | Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯
  Sold out

  Ginseng & Astragalus Combination Granules

  Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Ginseng & Astragalus Combination Capsules | Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ginseng & Astragalus Combination Capsules

  Bu Zhong Yi Qi Tang | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Cinnamon & Hoelen Formula Capsules

  Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Tu-huo & Loranthus Combination Granules | Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Tu-huo & Loranthus Combination Granules

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Capsules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Zizyphus Combination Granules | Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Zizyphus Combination Granules

  Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules | Xiao Yao San | 逍遙散

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules

  Xiao Yao San | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Persica & Achyranthes Combination Granules | Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Persica & Achyranthes Combination Granules

  Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyath...

  View full details
 • Gentiana Combination Granules | Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Gentiana Combination Granules

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | 龍膽瀉肝湯

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Ginseng & Longan Combination Capsules | Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ginseng & Longan Combination Capsules

  Gui Pi Tang | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Zizip...

  View full details
 • Rehmannia Eight Formula Capsules | Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Rehmannia Eight Formula Capsules

  Ba Wei Di Huang Wan | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Mouta...

  View full details
 • Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Tang-kuei & Peony Formula Granules | Dang Gui Shao Yao San | 當歸芍藥散

  Tang-kuei & Peony Formula Granules

  Dang Gui Shao Yao San | 當歸芍藥散

  Ingredients: Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu),Poria sclerotium (fu ling),Asian water plantain rhi...

  View full details
 • Lonicera & Forsythia Formula Granules | Yin Qiao San | 銀翹散

  Lonicera & Forsythia Formula Granules

  Yin Qiao San | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus...

  View full details
 • Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Tang-kuei Four Combination Granules | Si Wu Tang | 四物湯

  Tang-kuei Four Combination Granules

  Si Wu Tang | 四物湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (c...

  View full details
 • Cinnamon & Hoelen Formula Granules | Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Cinnamon & Hoelen Formula Granules

  Gui Zhi Fu Ling Wan | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules | Ba Zhen Tang | 八珍湯

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Granules

  Ba Zhen Tang | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Lonicera & Forsythia Formula Capsules | Yin Qiao San | 銀翹散

  Lonicera & Forsythia Formula Capsules

  Yin Qiao San | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus...

  View full details
 • Eucommia & Rehmannia Formula Capsules | You Gui Wan | 右歸丸

  Eucommia & Rehmannia Formula Capsules

  You Gui Wan | 右歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Lycium fruit (gou qi zi), Deer antler (lu jiao fen), Chines...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Vitality Combination Granules | Zhen Wu Tang | 真武湯

  Vitality Combination Granules

  Zhen Wu Tang | 真武湯

  Ingredients: Poria (fu ling),Radix Paeoniae alba (bai shao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu),...

  View full details
 • Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Granules | Qi Ju Di Huang Wan | 杞菊地黃丸

  Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Granules

  Qi Ju Di Huang Wan | 杞菊地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Poria sc...

  View full details
 • Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | Qing Fei Tang | 清肺湯

  Platycodon & Fritillaria Combination Capsules

  Qing Fei Tang | 清肺湯

  Ingredients: Ophiopogon root tuber (mai dong), Platycodon root (jie geng),Dong quai root (dang gui), Poria sclerotium (fu ling), Chinese asparagus...

  View full details
 • Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | Chai Hu Shu Gan Tang | 柴胡疏肝湯

  Bupleurum & Cyperus Combination Capsules

  Chai Hu Shu Gan Tang | 柴胡疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi),Chinese peony root without bark (bai shao),Sichuan lovage rhi...

  View full details
 • Hoelen Five Herb Formula Granules | Wu Ling San | 五苓散

  Hoelen Five Herb Formula Granules

  Wu Ling San | 五苓散

  Ingredients: Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu). Mandarin: ...

  View full details
 • Ginseng & Atractylodes Formula Granules | Shen Ling Bai Zhu San | 參苓白朮散

  Ginseng & Atractylodes Formula Granules

  Shen Ling Bai Zhu San | 參苓白朮散

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Poria (fu ling), Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Dioscor...

  View full details
 • Cnidium & Chiang-huo Combination Granules | Shen Tong Zhu Yu Tang | 身痛逐瘀湯

  Cnidium & Chiang-huo Combination Granules

  Shen Tong Zhu Yu Tang | 身痛逐瘀湯

  Ingredients: Dong quai root (dang qui), Peach seed (tao ren), Safflower flower (hong hua), Cyathula root (chuan niu xi), Sichuan lovage rhizome (ch...

  View full details
 • Zizyphus Combination Capsules | Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Zizyphus Combination Capsules

  Suan Zao Ren Tang | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Rehmannia Six Formula Capsules | Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Rehmannia Six Formula Capsules

  Liu Wei Di Huang Wan | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wa...

  View full details
 • Peony & Licorice Combination Capsules | Shao Yao Gan Cao Tang | 芍藥甘草湯

  Peony & Licorice Combination Capsules

  Shao Yao Gan Cao Tang | 芍藥甘草湯

  Ingredients: Chinese peony root without bark (shao yao), Chinese licorice root & rhizome (gan cao). Mandarin: 芍藥甘草湯Pin-Yin: Shao Yao Gan Ca...

  View full details
 • Persica & Achyranthes Combination Capsules | Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Persica & Achyranthes Combination Capsules

  Xue Fu Zhu Yu Tang | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyath...

  View full details
 • Pinellia Fruit Combination Granules | Ban Xia Xie Xin Tang | 半夏瀉心湯

  Pinellia Fruit Combination Granules

  Ban Xia Xie Xin Tang | 半夏瀉心湯

  Ingredients: Pinelliae praeparatum root (zhi ban xia), Scute root (huang qin), Dry ginger root (gan jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chin...

  View full details
 • Licorice & Jujube Combination Granules | Gan Mai Da Zao Tang | 甘麥大棗湯

  Licorice & Jujube Combination Granules

  Gan Mai Da Zao Tang | 甘麥大棗湯

  Ingredients: Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao), Wheat (xiao mai). Mandarin: 甘麥大棗湯Pin-Yin: Gan Mai Da Zao TangEnglish: Licor...

  View full details
 • Ginseng & Zizyphus Formula Granules | Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ginseng & Zizyphus Formula Granules

  Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Ginseng & Ophiopogon Formula Granules | Sheng Mai San | 生脈散

  Ginseng & Ophiopogon Formula Granules

  Sheng Mai San | 生脈散

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Ophiopogon root (mai men dong), Schisandra fruit (wu wei zi). Mandarin: 生脈散Pin-Yin: Sheng Mai San...

  View full details
 • Ginseng, Longan & Bupleurum Combination Capsules | Jia Wei Gui Pi Tang | 加味歸脾湯

  Ginseng, Longan & Bupleurum Combination Capsules

  Jia Wei Gui Pi Tang | 加味歸脾湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Oriental ginseng root, Atractylodes root (bai zhu), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (gan c...

  View full details
 • Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ginseng & Zizyphus Formula Capsules

  Tian Wang Bu Xin Dan | 天王補心湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Granules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Granules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Achyranthes & Plantago Formula Capsules | Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Achyranthes & Plantago Formula Capsules

  Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Cortex Moutan...

  View full details