Skip to content
FREE NuWonder Immune Extra Protection with the purchase of RespireAid! CODE: NUW24Z
FREE NuWonder Immune Extra Protection with the purchase of RespireAid! CODE: NUW24Z

Sun Ten Traditional Formulas and Single Herbs

 • Jia Wei Xiao Yao San | Bupleurum & Peony Formula Capsules | 加味逍遙散 Default Title

  Jia Wei Xiao Yao San

  Bupleurum & Peony Formula Capsules | 加味逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui), Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu...

  View full details
 • Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination Capsules | 補中益氣湯 Default Title

  Bu Zhong Yi Qi Tang

  Ginseng & Astragalus Combination Capsules | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Gui Zhi Fu Ling Wan | Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | 桂枝茯苓丸 Default Title

  Gui Zhi Fu Ling Wan

  Cinnamon & Hoelen Formula Capsules | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸 Default Title

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Capsules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination Capsules | 酸棗仁湯 Default Title

  Suan Zao Ren Tang

  Zizyphus Combination Capsules | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Ma Zi Ren Wan | Apricot Seed & Linum Formula Capsules | 麻子仁丸 Default Title

  Ma Zi Ren Wan

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula Capsules | 六味地黃丸 Default Title

  Liu Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Six Formula Capsules | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wat...

  View full details
 • Yin Qiao San | Lonicera & Forsythia Formula Capsules | 銀翹散 Default Title

  Yin Qiao San

  Lonicera & Forsythia Formula Capsules | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus ...

  View full details
 • Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination Capsules | 歸脾湯 Default Title

  Gui Pi Tang

  Ginseng & Longan Combination Capsules | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Ziziph...

  View full details
 • Xiao Yao San | Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules | 逍遙散 Default Title

  Xiao Yao San

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Capsules | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Zhi Bo Di Huang Wan | Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | 知柏地黃丸 Default Title

  Zhi Bo Di Huang Wan

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria scl...

  View full details
 • Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | Tu-huo & Loranthus Combination Capsules | 獨活寄生湯 (變方) Default Title

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang)

  Tu-huo & Loranthus Combination Capsules | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Tian Ma Gou Teng Yin | Gastrodia & Uncaria Combination Capsules | 天麻鈎藤飲 Default Title

  Tian Ma Gou Teng Yin

  Gastrodia & Uncaria Combination Capsules | 天麻鈎藤飲

  Ingredients: Abalone shell (shi jue ming), Uncaria rhyncho-phylla stem, branch & hook (gou teng), Cyath-ula root (chuan niu xi), Gastrodia rhiz...

  View full details
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | 柴胡加龍骨牡蠣湯 Default Title

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination Capsules | 小柴胡湯 Default Title

  Xiao Chai Hu Tang

  Minor Bupleurum Combination Capsules | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fre...

  View full details
 • Tian Wang Bu Xin Dan | Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | 天王補心丹 Default Title

  Tian Wang Bu Xin Dan

  Ginseng & Zizyphus Formula Capsules | 天王補心丹

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Xue Fu Zhu Yu Tang | Persica & Achyranthes Combination Capsules | 血府逐瘀湯 Default Title

  Xue Fu Zhu Yu Tang

  Persica & Achyranthes Combination Capsules | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyathu...

  View full details
 • Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | Gentiana Combination Capsules | 龍膽瀉肝湯 (變方) Default Title

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang)

  Gentiana Combination Capsules | 龍膽瀉肝湯 (變方)

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Xiao Feng San (Bian Fang) | Tang-kuei & Arctium Formula Capsules | 消風散 (變方) Default Title

  Xiao Feng San (Bian Fang)

  Tang-kuei & Arctium Formula Capsules | 消風散 (變方)

  Ingredients: Dong quai root (dang qui), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di), Anemarrhena rhizome (zhi mu), Siler root (fang feng), Schizone...

  View full details
 • Yu Ping Feng San | Siler & Astragalus Formula Capsules | 玉屏風散 Default Title

  Yu Ping Feng San

  Siler & Astragalus Formula Capsules | 玉屏風散

  Ingredients: Fang-feng root (fang feng), Astragalus root (huang qi), Atractylodes root (bai zhu), Ginger (Fresh) (sheng jiang), Jujube (da zao). ...

  View full details
 • Ban Xia Xie Xin Tang | Pinellia Fruit Combination Capsules | 半夏瀉心湯 Default Title
  Sold out

  Ban Xia Xie Xin Tang

  Pinellia Fruit Combination Capsules | 半夏瀉心湯

  Ingredients: Pinelliae praeparatum root (zhi ban xia), Scute root (huang qin), Dry ginger root (gan jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chine...

  View full details
 • Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | 柴胡疏肝湯 Default Title

  Chai Hu Shu Gan Tang

  Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | 柴胡疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi),Chinese peony root without bark (bai shao),Sichuan lovage rhi...

  View full details
 • Qing Fei Tang | Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | 清肺湯 Default Title

  Qing Fei Tang

  Platycodon & Fritillaria Combination Capsules | 清肺湯

  Ingredients: Ophiopogon root tuber (mai dong), Platycodon root (jie geng),Dong quai root (dang gui), Poria sclerotium (fu ling), Chinese asparagus ...

  View full details
 • Bao He Wan | Citrus & Crataegus Formula Capsules | 保和丸 Default Title

  Bao He Wan

  Citrus & Crataegus Formula Capsules | 保和丸

  Ingredients: Chinese hawthorn fruit (shan zha), Shen-chu fermented mass (shen qu), Pinellia root (zhi ban xia), Raphanus seed (lai fu zi),Hoelen fu...

  View full details
 • Huang Lian Jie Du Tang | Coptis & Scute Combination Capsules | 黃連解毒湯 Default Title

  Huang Lian Jie Du Tang

  Coptis & Scute Combination Capsules | 黃連解毒湯

  Ingredients: Coptis rhizome (huang lian),Chinese skullcap root (huang qin), Phellodendron stem bark (huang bo), Gardeniz fruit (shan zhi zi). Ma...

  View full details
 • Qi Ju Di Huang Wan | Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Capsules | 杞菊地黃丸 Default Title

  Qi Ju Di Huang Wan

  Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula Capsules | 杞菊地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Poria scl...

  View full details
 • Xiang Sha Liu Jun Zi Tang | Ginseng & Cardamon Combination Capsules | 香砂六君子湯 Default Title

  Xiang Sha Liu Jun Zi Tang

  Ginseng & Cardamon Combination Capsules | 香砂六君子湯

  Ingredients: Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu), Poria (fu ling), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Radix Ginseng (ren shen), Rhiz...

  View full details
 • Wu Ling San | Hoelen Five Herb Formula Capsules | 五苓散 Default Title

  Wu Ling San

  Hoelen Five Herb Formula Capsules | 五苓散

  Ingredients: Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu). Mandarin: ...

  View full details
 • Gan Mai Da Zao Tang | Licorice & Jujube Combination Capsules | 甘麥大棗湯 Default Title

  Gan Mai Da Zao Tang

  Licorice & Jujube Combination Capsules | 甘麥大棗湯

  Ingredients: Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao), Wheat (xiao mai).   Mandarin: 甘麥大棗湯Pin-Yin: Gan Mai Da Zao TangEnglish: L...

  View full details
 • Ban Xia Hou Pu Tang | Pinellia & Magnolia Combination Capsules | 半夏厚朴湯 Default Title

  Ban Xia Hou Pu Tang

  Pinellia & Magnolia Combination Capsules | 半夏厚朴湯

  Ingredients: Pinellia rhizome (ban xia),Poria sclerotium (fu ling), Ginger rhizome (fresh) (sheng jiang), Magnolia bark (hou po), Perilla leaf (zi ...

  View full details
 • Shao Yao Gan Cao Tang | Peony & Licorice Combination Capsules | 芍藥甘草湯 Default Title

  Shao Yao Gan Cao Tang

  Peony & Licorice Combination Capsules | 芍藥甘草湯

  Ingredients: Chinese peony root without bark (shao yao), Chinese licorice root & rhizome (gan cao). Mandarin: 芍藥甘草湯Pin-Yin: Shao Yao Gan Cao...

  View full details
 • Tao He Cheng Qi Tang | Persica & Rhubarb Combination Capsules | 桃核承氣湯 Default Title

  Tao He Cheng Qi Tang

  Persica & Rhubarb Combination Capsules | 桃核承氣湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Chinese rhubarb root & rhizome (da huang), Cinnamon twig (gui zhi), Chinese licorice root & rhizome (zhi...

  View full details
 • Shu Jing Huo Xue Tang (Bian Fang) | Chin-chiu & Corydalis Combination Capsules | 疏經活血湯 (變方) Default Title

  Shu Jing Huo Xue Tang (Bian Fang)

  Chin-chiu & Corydalis Combination Capsules | 疏經活血湯 (變方)

  Ingredients: Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Corydalis root (yan hu suo), Chin-chiu (qin jiao), Cnidium root (chuan xiong),...

  View full details
 • You Gui Wan | Eucommia & Rehmannia Formula Capsules | 右歸丸 Default Title

  You Gui Wan

  Eucommia & Rehmannia Formula Capsules | 右歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Lycium fruit (gou qi zi), Deer antler (lu jiao fen), Chines...

  View full details
 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang | Pinellia & Gastrodia Combination Capsules | 半夏白朮天麻湯 Default Title

  Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

  Pinellia & Gastrodia Combination Capsules | 半夏白朮天麻湯

  Ingredients: Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu), Pinellia rhizome (ban xia),Gastrodia rhizome (tian ma), Cang-zhu atractylodes rhizome (cang zh...

  View full details
 • Huo Xiang Zheng Qi San | Pogostemon Formula Capsules | 藿香正氣散 Default Title

  Huo Xiang Zheng Qi San

  Pogostemon Formula Capsules | 藿香正氣散

  Ingredients: Pericarpium Arecae (da fu pi), Poria (fu ling), Radix Angelicae dahuricae (bai zhi), Folium Perillae (zi su ye), Herba Pogostemonis (h...

  View full details
 • Er Chen Tang | Citrus & Pinellia Combination Capsules | 二陳湯 Default Title

  Er Chen Tang

  Citrus & Pinellia Combination Capsules | 二陳湯

  Ingredients: Pinellia root (zhi ban xia), Citrus peel (chen pi), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (zhi gan cao), Ginger root (sheng j...

  View full details
 • Jia Wei Gui Pi Tang | Ginseng, Longan & Bupleurum Combination Capsules | 加味歸脾湯 Default Title

  Jia Wei Gui Pi Tang

  Ginseng, Longan & Bupleurum Combination Capsules | 加味歸脾湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Oriental ginseng root, Atractylodes root (bai zhu), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (gan ca...

  View full details
 • Qi Bao Mei Ran Dan | Ho-shou-wu & Lycium Formula Capsules | 七寶美髯丹 Default Title

  Qi Bao Mei Ran Dan

  Ho-shou-wu & Lycium Formula Capsules | 七寶美髯丹

  Ingredients: Fo-ti root tuber (he shou wu),Dong quai root (dang gui),Lycium fruit (gou qi zi),Chinese dodder seed (tu si zi),Poria sclerotium (fu l...

  View full details
 • Si Wu Tang | Tang-kuei Four Combination Capsules | 四物湯 Default Title

  Si Wu Tang

  Tang-kuei Four Combination Capsules | 四物湯

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (c...

  View full details
 • Xin Yi San (Bian Fang) | Magnolia Flower Formula Capsules | 辛夷散 (變方) Default Title

  Xin Yi San (Bian Fang)

  Magnolia Flower Formula Capsules | 辛夷散 (變方)

  Ingredients: Red magnolia flower (xin yi), Fragrant Angelica (bai zhi), Cimicifuga root (sheng ma), Kao-pen (gao ben), Notoptery-gium root (qiang h...

  View full details
 • Run Chang Tang | Linum & Rhubarb Combination Capsules | 潤腸湯 Default Title

  Run Chang Tang

  Linum & Rhubarb Combination Capsules | 潤腸湯

  Ingredients: Tang-kuei root (dang gui), Cooked rehmannia root (shu di huang), Raw rehmannia root (sheng di huang), Scute root (huang qin), Linum se...

  View full details
 • Shi Quan Da Bu Tang | Ginseng & Tang-kuei Ten Combination Capsules | 十全大補湯 Default Title

  Shi Quan Da Bu Tang

  Ginseng & Tang-kuei Ten Combination Capsules | 十全大補湯

  Ingredients: Astragalus root (Huang qi), Asian ginseng root (Ren shen), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu), Dong quai root (Dang gui), Rehmanni...

  View full details
 • Ba Zhen Tang | Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Capsules | 八珍湯 Default Title

  Ba Zhen Tang

  Tang-kuei & Ginseng Eight Combination Capsules | 八珍湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong), Radix Paeoniae alba (bai shao), Radix Rehmanniae praeparata (sh...

  View full details
 • Wen Dan Tang | Hoelen & Bamboo Combination Capsules | 溫膽湯 Default Title

  Wen Dan Tang

  Hoelen & Bamboo Combination Capsules | 溫膽湯

  Ingredients: Pinellia root (ban xia), Hoelen fungus (fu ling), Citrus peel (chen pi), Ginger root(sheng jiang), Bamboo shavings (zhu ru), Bitter or...

  View full details
 • Bu Yang Huan Wu Tang | Astragalus & Peony Combination Capsules | 補陽還五湯 Default Title

  Bu Yang Huan Wu Tang

  Astragalus & Peony Combination Capsules | 補陽還五湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Tang-kuei root (dang gui wei), Peach kernel (tao ren), Carthamus flower (hong hua), Cnidium root (chuan xi...

  View full details