Skip to content
Find a Practitioner near you!
Find a Practitioner near you!

Traditional Formulas and Single Herbs

 • Achyranthes & Rehmannia Formula Capsules | Zuo G | 左歸丸

  Achyranthes & Rehmannia Formula Capsules

  Zuo G | 左歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang) Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese do...

  View full details
 • Aconite, Ginger & Licorice Combination Capsules | Si Ni Tang | 四逆湯

  Aconite, Ginger & Licorice Combination Capsules

  Si Ni Tang | 四逆湯

  Ingredients: Prepared aconitum tuber root (fu zi), Ginger root (gan jiang), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆湯Pin-Yin: Si Ni TangEng...

  View full details
 • Aconite, Ginseng & Ginger Combination Capsules | Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Aconite, Ginseng & Ginger Combination Capsules

  Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Chinese licorice root (zhi gan cao), Dry ginger root (pao gan jiang), P...

  View full details
 • Adenophora & Ophiopogon Combination Capsules | Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Adenophora & Ophiopogon Combination Capsules

  Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Ingredients: Radix Glehniae (bei sha shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Rhizoma Polygonati odorati (yu zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), F...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Anemone Combination Capsules | Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Anemone Combination Capsules

  Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Angelica & Mastic Combination Capsules | Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Angelica & Mastic Combination Capsules

  Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Ingredients: Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Fritillaria (bei mu), Chinese licorice root (gan cao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kue...

  View full details
 • Apricot & Perilla Formula Capsules | Xing Su San | 杏蘇散

  Apricot & Perilla Formula Capsules

  Xing Su San | 杏蘇散

  Ingredients: Apricot seed (xing ren), Platycodon root (jie geng), Ginger root (sheng jiang), Chih-ko fruit (zhi ke), Hoelen fungus (fu ling), Pine...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Capsules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Arctium Combination Capsules | Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Arctium Combination Capsules

  Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Ingredients: Radix Scrophulariae (xuan shen), Rhizoma Cimicifugae (sheng ma), Radix Platycodonis praeparata (chao jie geng), Radix Glycyrrhizae pra...

  View full details
 • Astragalus & Atractylodes Combination Capsules | Qing Shu Yi Qi Tang | 清暑益氣湯

  Astragalus & Atractylodes Combination Capsules

  Qing Shu Yi Qi Tang | 清暑益氣湯

  Ingredients: American ginseng root (xi yang shen), Astragalus root (huang qi), Tang-kuei root (dang gui), Ophiopogon root (mai men dong), Schisandr...

  View full details
 • Astragalus & Cinnamon Five Herb Capsules | Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang | 黃耆桂枝五物湯

  Astragalus & Cinnamon Five Herb Capsules

  Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang | 黃耆桂枝五物湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang), White peony root (ba shao), Jujube fruit (da zao). ...

  View full details
 • Astragalus & Peony Combination Capsules | Bu Yang Huan Wu Tang | 補陽還五湯

  Astragalus & Peony Combination Capsules

  Bu Yang Huan Wu Tang | 補陽還五湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Tang-kuei root (dang gui wei), Peach kernel (tao ren), Carthamus flower (hong hua), Cnidium root (chuan xi...

  View full details
 • Astragalus & Platycodon Capsules | Qian Jin Nei Tuo San | 千金內托散
  Sold out

  Astragalus & Platycodon Capsules

  Qian Jin Nei Tuo San | 千金內托散

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Tang-kuei root (dang-gui), Cnidium root (chuan xiong), Fragrant angelica (bai zhi), Cinnamon twig (g...

  View full details
 • Astragalus & Zizyphus Combination Capsules | Yang Xin Tang | 養心湯

  Astragalus & Zizyphus Combination Capsules

  Yang Xin Tang | 養心湯

  Ingredients: Radix Astragali praeparata cum melle(zhi huang qi), Poria cum Radix Pini (fu shen), Poria (fu ling), Rhizoma Pinelliae fermentatae (ba...

  View full details
 • Astragalus Combination Capsules | Huang Qi Jian Zhong Tang | 黃耆建中湯

  Astragalus Combination Capsules

  Huang Qi Jian Zhong Tang | 黃耆建中湯

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da za...

  View full details
 • Astragalus Five Combination Capsules | Huang Qi Wu Wu Tang | 黃耆五物湯
  Sold out

  Astragalus Five Combination Capsules

  Huang Qi Wu Wu Tang | 黃耆五物湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao).

 • Atractylodes & Arisaema Combination Capsules | Er Zhu Tang (Bian Fang) | 二术湯 (變方)

  Atractylodes & Arisaema Combination Capsules

  Er Zhu Tang (Bian Fang) | 二术湯 (變方)

  Ingredients: Citrus rind (chen pi), Pinellia root (ban xia), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (gan cao), Ginger root, Notopterygium r...

  View full details
 • Atractylodes & Setaria Combination Capsules | Wei Feng Tang | 胃風湯
  Sold out

  Atractylodes & Setaria Combination Capsules

  Wei Feng Tang | 胃風湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Hoelen fungus (fu ling), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan...

  View full details
 • Aurantium & Bamboo Combination Capsules | Ju Pi Zhu Ru Tang | 橘皮竹茹湯

  Aurantium & Bamboo Combination Capsules

  Ju Pi Zhu Ru Tang | 橘皮竹茹湯

  Ingredients: Poria rubra (chi fu ling), Pericarpium Citri reticulatae (chen pi), Folium Eriobotryae (pi pa ye), Radix Ophiopogonis (mai men dong), ...

  View full details
 • Bamboo Leaves & Ginseng Combination Capsules | Zhu Ru Wen Dan Tang | 竹茹溫膽湯

  Bamboo Leaves & Ginseng Combination Capsules

  Zhu Ru Wen Dan Tang | 竹茹溫膽湯

  Ingredients: Pinellia root (ban xia), Bitter orange (fruit) (zhi shi), Dry Ginger root (gan jiang), Citrus rind peel (chen pi), Platycodon root (ji...

  View full details
 • Bamboo Leaves & Gypsum Combination Capsules | Zhu Ye Shi Gao Tang | 竹葉石膏湯
  Sold out

  Bamboo Leaves & Gypsum Combination Capsules

  Zhu Ye Shi Gao Tang | 竹葉石膏湯

  Ingredients: Lophatherum leaf (dan zhu ye) Gypsum (shi gao), Oriental ginseng root (ren shen), Oryza seed (jing mi), Pinellia root (ban xia), Chine...

  View full details
 • Belamcanda & Siler Combination Capsules | Jing Fei San | 淨肺散

  Belamcanda & Siler Combination Capsules

  Jing Fei San | 淨肺散

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Bupleurum (chai hu), Poria (fu ling), Discorea (shan yao), Schizonepeta (jing jie), Siler (fang feng), Pogostemon (...

  View full details
 • Bupleurum & Chih-shih Formula Capsules | Si Ni San | 四逆散

  Bupleurum & Chih-shih Formula Capsules

  Si Ni San | 四逆散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Bitter orange fruit (zhi shi), White peony root (bai shao), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆...

  View full details
 • Bupleurum & Cinnamon Combination Capsules | Chai Hu Gui Zhi Tang | 柴胡桂枝湯

  Bupleurum & Cinnamon Combination Capsules

  Chai Hu Gui Zhi Tang | 柴胡桂枝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Pinellia root (zhi ban xia), Scute root (huang qin),Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Ju...

  View full details
 • Bupleurum & Cyperus Combination Capsules | Chai Hu Shu Gan Tang | 柴胡疏肝湯

  Bupleurum & Cyperus Combination Capsules

  Chai Hu Shu Gan Tang | 柴胡疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi),Chinese peony root without bark (bai shao),Sichuan lovage rhi...

  View full details
 • Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Capsules

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Bupleurum & Evodia Formula Capsules | Shu Gan Tang | 疏肝湯

  Bupleurum & Evodia Formula Capsules

  Shu Gan Tang | 疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Carthamus flower (hong hua), Chih-ko fruit (zhi ke), Cnidium root (chuan xiong), Citrus rind (chen pi) (blue...

  View full details
 • Bupleurum & Hoelen Formula Capsules | Chai Ling Tang | 柴苓湯

  Bupleurum & Hoelen Formula Capsules

  Chai Ling Tang | 柴苓湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Scute root (huang qin), Pinellia root (ban xia), Ginger root (sheng jiang), Oriental ginseng root (ren shen)...

  View full details
 • Bupleurum & Peony Formula Capsules | Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Bupleurum & Peony Formula Capsules

  Jia Wei Xiao Yao San | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Bupleurum & Pueraria Combination Capsules | Chai Ge Jie Ji Tang | 柴葛解肌湯

  Bupleurum & Pueraria Combination Capsules

  Chai Ge Jie Ji Tang | 柴葛解肌湯

  Ingredients: White peony root (bai shao), Gypsum (shi gao), Kudzu root (ge gen), Fragrant Angelica (bai zhi), Notopterygium root (qiang huo), Buple...

  View full details
 • Bupleurum & Rehmannia Combination Capsules | Chai Hu Qing Gan Tang | 柴胡清肝湯

  Bupleurum & Rehmannia Combination Capsules

  Chai Hu Qing Gan Tang | 柴胡清肝湯

  Ingredients: Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Bupleuri (chai hu), Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Paeoniae rubra (chi shao), Fru...

  View full details
 • Bupleurum & Schizonepeta Formula Capsules | Shi Wei Bai Du San | 十味敗毒散

  Bupleurum & Schizonepeta Formula Capsules

  Shi Wei Bai Du San | 十味敗毒散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Ginger root (sheng jiang), Schizonepeta (jing jie), Fang feng root (fang feng), Cherry bark (ying pi), Pubes...

  View full details
 • Bupleurum & Scute Combination Capsules | Chai Xian Tang | 柴陷湯

  Bupleurum & Scute Combination Capsules

  Chai Xian Tang | 柴陷湯

  Ingredients: Rhizoma Pinelliae praeparatum (zhi ban xia), Semen Trichosanthis (gua lou ren), Radix Bupleuri (chai hu), Rhizoma Coptidis (huang lian...

  View full details
 • Bupleurum Formula Capsules | Yi Gan San | 抑肝散
  Sold out

  Bupleurum Formula Capsules

  Yi Gan San | 抑肝散

  Ingredients: Gambir vine (gou teng), Hoelen fungus (fu ling), Tang-Kuei root (dang gui), Atractylodes root (bai zhu), Cnidium root (chuan xiong), C...

  View full details
 • Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination Capsules | Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang | 柴胡桂枝乾薑湯

  Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination Capsules

  Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang | 柴胡桂枝乾薑湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Scute root (huang qin), Trichosanthes root (tian hua fen), Cinnamon twig (gui zhi), Oyster shell (mu li), Dr...

  View full details
 • Bupleurum, Citrus & Pinellia Formula Capsules | Yi Gan San Jia Chen Pi Ban Xia | 抑肝散加陳皮半夏

  Bupleurum, Citrus & Pinellia Formula Capsules

  Yi Gan San Jia Chen Pi Ban Xia | 抑肝散加陳皮半夏

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu),Gambir vine (gou teng),Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan xiong),Hoelen fungus (fu ling), Atracty...

  View full details
 • Capillaris & Hoelen Five Formula Capsules | Yin Chen Wu Ling San | 茵陳五苓散

  Capillaris & Hoelen Five Formula Capsules

  Yin Chen Wu Ling San | 茵陳五苓散

  Ingredients: Capillary artemisia herb (yin chen), Alisma root (ze xie), Polyporus sclerotiun (zhu ling), Hoelen fungus (fu ling), Atractylodes root...

  View full details
 • Capillaris Combination Capsules | Yin Chen Hao Tang | 茵陳蒿湯

  Capillaris Combination Capsules

  Yin Chen Hao Tang | 茵陳蒿湯

  Ingredients: Capillary artemisia herb (yin chen hao), Gardenia fruit (zhi zi), Chinese rhubarb root (da huang). Mandarin: 茵陳蒿湯Pin-Yin: Yin Chen ...

  View full details
 • Cardamom Combination Capsules | Liu He Tang | 六和湯
  Sold out

  Cardamom Combination Capsules

  Liu He Tang | 六和湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Dolichos seed (bai bian dou), Chinese Licorice root (gan cao), Magnolia...

  View full details
 • Cardamon & Fennel Formula Capsules | An Zhong San | 安中散

  Cardamon & Fennel Formula Capsules

  An Zhong San | 安中散

  Ingredients: Radix Glycyrrhizae (gan cao), Rhizoma Corydalis (yan hu suo), Rhizoma Alpiniae officinarum (liang jiang), Rhizoma Zingiberis (gan jian...

  View full details
 • Chiang-huo & Carthamus Formula Capsules | Shu Jin Li An San (Bian Fang) | 舒筋立安散

  Chiang-huo & Carthamus Formula Capsules

  Shu Jin Li An San (Bian Fang) | 舒筋立安散

  Ingredients: Fang-feng root (fang feng), Notopterygium root (qiang huo), Japanese arisaema root (tian nan xing), Atractylodes root (bai zhu), Pubes...

  View full details
 • Chiang-huo & Curcuma Combination Capsules | Juan Bi Tang | 蠲痹湯

  Chiang-huo & Curcuma Combination Capsules

  Juan Bi Tang | 蠲痹湯

  Ingredients: Notopterygium root (qiang huo), Tumeric root (jiang huang), Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Astragalus root (h...

  View full details
 • Chiang-huo & Tu-huo Combination Capsules | Huo Sheng Shi Tang | 羌活勝濕湯

  Chiang-huo & Tu-huo Combination Capsules

  Huo Sheng Shi Tang | 羌活勝濕湯

  Ingredients: Notopterygium root (qiang huo), Pubescent angelica root (du huo), Fang-feng root (fang feng),Ligusticum root (gao ben), Cnidium root (...

  View full details
 • Chiang-huo & Turtle Shell Combination Capsules | Qing Hao Bie Jia Tang | 青藁鱉甲湯

  Chiang-huo & Turtle Shell Combination Capsules

  Qing Hao Bie Jia Tang | 青藁鱉甲湯

  Ingredients: Wormwood herb (qing hao), Turtle shell (bie jia), Anemarrhena root (zhi mu), Raw rehmannia root (sheng di huang), Moutan bark (mu dan ...

  View full details
 • Chiang-huo Combination Capsules | Jiu Wei Qiang Huo Tang (Bian Fang) | 九味羌活湯 (變方)

  Chiang-huo Combination Capsules

  Jiu Wei Qiang Huo Tang (Bian Fang) | 九味羌活湯 (變方)

  Ingredients: Notopterygium root (qiang huo), Fang feng root (fang feng), Southern tsangshu root (cang zhu), Fragrant Angelica (bai zhi), Cnidium ro...

  View full details
 • Chin-chiu & Corydalis Combination Capsules | Shu Jing Huo Xue Tang (Bian Fang) | 疏經活血湯 (變方)
  Sold out

  Chin-chiu & Corydalis Combination Capsules

  Shu Jing Huo Xue Tang (Bian Fang) | 疏經活血湯 (變方)

  Ingredients: Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Corydalis root (yan hu suo), Chin-chiu (qin jiao), Cnidium root (chuan xiong),...

  View full details
 • Chin-chiu & Tu-huo Combination Capsules | San Bi Tang (Bian Fang) | 三痹湯 (變方)

  Chin-chiu & Tu-huo Combination Capsules

  San Bi Tang (Bian Fang) | 三痹湯 (變方)

  Ingredients: Dipsacus (xu duan), Eucommia bark (du zhong), Fang-feng root (fang feng), Acanthopanax (wu jia pi), Cinnamon bark (gui pi), Oriental g...

  View full details