Skip to content

Traditional Formulas and Single Herbs

 • Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination Granules | 小柴胡湯

  Xiao Chai Hu Tang

  Minor Bupleurum Combination Granules | 小柴胡湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fre...

  View full details
 • Jia Wei Xiao Yao San | Bupleurum & Peony Formula Granules | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San

  Bupleurum & Peony Formula Granules | 加味逍遙散

  Jia Wei Xiao Yao San is a formula that has been used to improve relaxation and mood for centuries. This formula targets deficiency in the liver blo...

  View full details
 • Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula Granules | 六味地黃丸

  Liu Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Six Formula Granules | 六味地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Asian wat...

  View full details
 • Xiao Yao San | Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules | 逍遙散

  Xiao Yao San

  Tang-kuei & Bupleurum Formula Granules | 逍遙散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Dong quai root (dang gui),Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu)...

  View full details
 • Ba Wei Di Huang Wan | Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸

  Ba Wei Di Huang Wan

  Rehmannia Eight Formula Granules | 八味地黃丸

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Poria (fu ling), Cortex Moutan...

  View full details
 • Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination Granules | 補中益氣湯

  Bu Zhong Yi Qi Tang

  Ginseng & Astragalus Combination Granules | 補中益氣湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jian...

  View full details
 • Fu Ling | Poria/Hoelen | 茯苓
  Fu Ling | Poria/Hoelen | 茯苓

  Fu Ling

  Poria/Hoelen | 茯苓

  Ingredient: Poria sclerotium (fu ling). FUNCTIONS: Relieves water retention, dispels dampness, cleanses heat, drains pus, soothes numbness, streng...

  View full details
 • Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination Granules | 歸脾湯

  Gui Pi Tang

  Ginseng & Longan Combination Granules | 歸脾湯

  Ingredients: Radix Ginseng (ren shen), Arillus Longan (long yan rou), Radix Angelicae sinensis (dang gui), Radix Astragali (huang qi), Semen Ziziph...

  View full details
 • Dan Shen | Salvia Root | 丹參
  Dan Shen | Salvia Root | 丹參

  Dan Shen

  Salvia Root | 丹參

  Ingredient: Chinese salvia root & rhizome (dan shen). FUNCTIONS: Invigorates blood circulation, cools blood, nourishes blood, calms mental irr...

  View full details
 • Zhi Bo Di Huang Wan | Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | 知柏地黃丸

  Zhi Bo Di Huang Wan

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria scl...

  View full details
 • Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination Granules | 酸棗仁湯

  Suan Zao Ren Tang

  Zizyphus Combination Granules | 酸棗仁湯

  Ingredients: Jujube seed (suan zao ren), Anemarr- hena rhizome (zhi mu), Poria sclerotium (fu ling), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Chinese ...

  View full details
 • Xue Fu Zhu Yu Tang | Persica & Achyranthes Combination Granules | 血府逐瘀湯

  Xue Fu Zhu Yu Tang

  Persica & Achyranthes Combination Granules | 血府逐瘀湯

  Ingredients: Peach seed (tao ren), Dong quai root (dang gui), Safflower flower (hong hua), Rehmannia unprocessed root tuber (sheng di huang),Cyathu...

  View full details
 • Bai Shao Yao | White Peony Root | 白芍藥
  Bai Shao Yao | White Peony Root | 白芍藥

  Bai Shao Yao

  White Peony Root | 白芍藥

  Ingredient: Chinese peony root without bark (bai shao). FUNCTIONS: Tonifies blood, astringes yin, controls pain, alleviates sudden onset of diseas...

  View full details
 • Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang) | Tu-huo & Loranthus Combination Granules | 獨活寄生湯 (變方)

  Du Huo Ji Sheng Tang (Bian Fang)

  Tu-huo & Loranthus Combination Granules | 獨活寄生湯 (變方)

  Ingredients: Pubescent angelica root (du huo), Loranthus twig & leaf (sang ji sheng), Eucommia stem bark (du zhong), Achyranthes foot (niu xi),...

  View full details
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

  Bupleurum & Dragon Bone Combination Granules | 柴胡加龍骨牡蠣湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Poria Sclerotium (fu ling), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chineses skullcap root (huang qin), Dragon bone ...

  View full details
 • Yin Qiao San | Lonicera & Forsythia Formula Granules | 銀翹散

  Yin Qiao San

  Lonicera & Forsythia Formula Granules | 銀翹散

  Ingredients: Fructus Forsythiae (lian qiao), Flos Lonicerae japonicae (jin yin hua), Radix Platycodonis (jie geng), Herba Menthae (bo he), Fructus ...

  View full details
 • Gui Zhi Fu Ling Wan | Cinnamon & Hoelen Formula Granules | 桂枝茯苓丸

  Gui Zhi Fu Ling Wan

  Cinnamon & Hoelen Formula Granules | 桂枝茯苓丸

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), Moutan bark (mu dan pi),Radix Paeoniae rubra (chi shao), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling). ...

  View full details
 • Huang Qi | Astragalus | 黃耆
  Huang Qi | Astragalus | 黃耆

  Huang Qi

  Astragalus | 黃耆

  Ingredient: Astragalus root (huang qi). Mandarin: 黃耆 Pin-Yin: Huang Qi English: Astragalus Korean: 황기 Romaji: Ogi Kanji: 黄耆 Kampo: No     Pha...

  View full details
 • Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang) | Gentiana Combination Granules | 龍膽瀉肝湯 (變方)

  Long Dan Xie Gan Tang (Bian Fang)

  Gentiana Combination Granules | 龍膽瀉肝湯 (變方)

  Ingredients: Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), ...

  View full details
 • Dang Gui | Tang-kuei | 當歸
  Dang Gui | Tang-kuei | 當歸

  Dang Gui

  Tang-kuei | 當歸

  Ingredient: Dong quai root (dang gui). FUNCTIONS: Tonifies, regulates and moves blood, moistens intestines, regulates menses.* * This statement ha...

  View full details
 • Gui Zhi Tang | Cinnamon Combination Granules | 桂枝湯
  Sold out

  Gui Zhi Tang

  Cinnamon Combination Granules | 桂枝湯

  Ingredients: Ramulus Cinnamomi (gui zhi), Radix Paeoniae alba (bai shao), Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang), Fructus Jujubae (da zao), Radix ...

  View full details
 • Huang Qin | Scute | 黃芩
  Huang Qin | Scute | 黃芩

  Huang Qin

  Scute | 黃芩

  Ingredient: Chinese skullcap root (huang qin). FUNCTIONS: Cleanses heat from upper jiao, clears heat and dries dampness, purges fire, removes toxi...

  View full details
 • Wu Ling San | Hoelen Five Herb Formula Granules | 五苓散

  Wu Ling San

  Hoelen Five Herb Formula Granules | 五苓散

  Ingredients: Hoelen fungus (fu ling), Alisma root (ze xie), Polyporus (zhu ling),Cinnamon twig (gui zhi),Atractylodes root (bai zhu). Mandarin: ...

  View full details
 • Chai Hu | Bupleurum | 柴胡
  Chai Hu | Bupleurum | 柴胡

  Chai Hu

  Bupleurum | 柴胡

  Ingredient: Bupleurum root (chai hu). Mandarin: 柴胡 Pin-Yin: Chai Hu English: Bupleurum Korean: 시호 Romaji: Saiko Kanji: 柴胡 Kampo: No     Pharm...

  View full details
 • Dang Gui Shao Yao San | Tang-kuei & Peony Formula Granules | 當歸芍藥散

  Dang Gui Shao Yao San

  Tang-kuei & Peony Formula Granules | 當歸芍藥散

  Ingredients: Chinese peony root without bark (bai shao), Bai-zhu atractylodes rhizome (bai zhu),Poria sclerotium (fu ling),Asian water plantain rhi...

  View full details
 • Ban Xia Hou Pu Tang | Pinellia & Magnolia Combination Granules | 半夏厚朴湯
  Sold out

  Ban Xia Hou Pu Tang

  Pinellia & Magnolia Combination Granules | 半夏厚朴湯

  Ingredients: Pinellia rhizome (ban xia),Poria sclerotium (fu ling), Ginger rhizome (fresh) (sheng jiang), Magnolia bark (hou po), Perilla leaf (zi ...

  View full details
 • Tian Wang Bu Xin Dan | Ginseng & Zizyphus Formula Granules | 天王補心丹

  Tian Wang Bu Xin Dan

  Ginseng & Zizyphus Formula Granules | 天王補心丹

  Ingredients: Radix Rehmanniae (sheng di huang), Radix Ginseng (ren shen), Rhizoma Acori tatarinowii (shi chang pu), Semen Platycladi (bo zi ren), R...

  View full details
 • Sheng Di Huang | Rehmannia Raw | 生地黃
  Sheng Di Huang | Rehmannia Raw | 生地黃

  Sheng Di Huang

  Rehmannia Raw | 生地黃

  Ingredient: Raw rehmannia root (sheng di huang). FUNCTIONS: Clears heat, cools blood, controls bleeding, nourishes yin and blood.* * This statemen...

  View full details
 • Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination Granules | 柴胡疏肝湯
  Sold out

  Chai Hu Shu Gan Tang

  Bupleurum & Cyperus Combination Granules | 柴胡疏肝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi),Chinese peony root without bark (bai shao),Sichuan lovage rhi...

  View full details
 • Yan Hu Suo (Yuan Hu) | Corydalis | 延胡索(元胡)

  Yan Hu Suo (Yuan Hu)

  Corydalis | 延胡索(元胡)

  Ingredient: Corydalis root (yan hu suo). Mandarin: 延胡索(元胡) Pin-Yin: Yan Hu Suo (Yuan Hu) English: Corydalis Korean: 현삼 Romaji: Engosaku Kanji...

  View full details