Skip to content
Find a Practitioner near you!
Find a Practitioner near you!
 • Achyranthes & Plantago Formula Capsules | Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Achyranthes & Plantago Formula Capsules

  Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Cortex Moutan...

  View full details
 • Achyranthes & Plantago Formula Granules | Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)
  Sold out

  Achyranthes & Plantago Formula Granules

  Niu Che Shen Qi Wan (Ji Sheng Shen Qi Wan) | 牛車腎氣丸 (濟生腎氣丸)

  Ingredients: Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang), Poria (fu ling), Fructus Corni (shan zhu yu), Rhizoma Dioscoreae (shan yao), Cortex Moutan...

  View full details
 • Achyranthes & Rehmannia Formula Capsules | Zuo G | 左歸丸

  Achyranthes & Rehmannia Formula Capsules

  Zuo G | 左歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang) Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese do...

  View full details
 • Achyranthes & Rehmannia Formula Granules | Zuo G | 左歸丸

  Achyranthes & Rehmannia Formula Granules

  Zuo G | 左歸丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang) Chinese yam rhizome (shan yao), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese do...

  View full details
 • Aconite, Ginger & Licorice Combination Capsules | Si Ni Tang | 四逆湯

  Aconite, Ginger & Licorice Combination Capsules

  Si Ni Tang | 四逆湯

  Ingredients: Prepared aconitum tuber root (fu zi), Ginger root (gan jiang), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆湯Pin-Yin: Si Ni TangEng...

  View full details
 • Aconite, Ginger & Licorice Combination Granules | Si Ni Tang | 四逆湯

  Aconite, Ginger & Licorice Combination Granules

  Si Ni Tang | 四逆湯

  Ingredients: Prepared aconitum tuber root (fu zi), Ginger root (gan jiang), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆湯Pin-Yin: Si Ni TangEng...

  View full details
 • Aconite, Ginseng & Ginger Combination Capsules | Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Aconite, Ginseng & Ginger Combination Capsules

  Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Chinese licorice root (zhi gan cao), Dry ginger root (pao gan jiang), P...

  View full details
 • Aconite, Ginseng & Ginger Combination Granules | Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Aconite, Ginseng & Ginger Combination Granules

  Fu Zi Li Zhong Tang | 附子理中(人參)湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Chinese licorice root (zhi gan cao), Dry ginger root (pao gan jiang), P...

  View full details
 • Adenophora & Ophiopogon Combination Capsules | Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Adenophora & Ophiopogon Combination Capsules

  Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Ingredients: Radix Glehniae (bei sha shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Rhizoma Polygonati odorati (yu zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), F...

  View full details
 • Adenophora & Ophiopogon Combination Granules | Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Adenophora & Ophiopogon Combination Granules

  Sha Shen Mai Dong Tang | 沙參麥冬湯

  Ingredients: Radix Glehniae (bei sha shen), Radix Ophiopogonis (mai men dong), Rhizoma Polygonati odorati (yu zhu), Radix Glycyrrhizae (gan cao), F...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Capsules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules | Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula Granules

  Zhi Bo Di Huang Wan | 知柏地黃丸

  Ingredients: Rehmannia cured root tuber (shu di huang), Asiatic dogwood fruit without seed (shan zhu yu), Chinese yam rhizome (shan yao), Poria sc...

  View full details
 • Anemone Combination Capsules | Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Anemone Combination Capsules

  Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Anemone Combination Granules | Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Anemone Combination Granules

  Bai Tou Weng Tang | 白頭翁湯

  Ingredients: Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo), Fraxinus (qin pi), Anemome root (bai tou weng). Mandarin: 白頭翁湯Pin-Yin: Bai...

  View full details
 • Angelica & Mastic Combination Capsules | Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Angelica & Mastic Combination Capsules

  Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Ingredients: Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Fritillaria (bei mu), Chinese licorice root (gan cao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kue...

  View full details
 • Angelica & Mastic Combination Granules | Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Angelica & Mastic Combination Granules

  Xian Fang Huo Ming Yin (Bian Fang) | 仙方活命飲

  Ingredients: Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Fritillaria (bei mu), Chinese licorice root (gan cao), Fang-feng root (fang feng), Tang-kue...

  View full details
 • Apricot & Perilla Formula Capsules | Xing Su San | 杏蘇散

  Apricot & Perilla Formula Capsules

  Xing Su San | 杏蘇散

  Ingredients: Apricot seed (xing ren), Platycodon root (jie geng), Ginger root (sheng jiang), Chih-ko fruit (zhi ke), Hoelen fungus (fu ling), Pine...

  View full details
 • Apricot & Perilla Formula Granules | Xing Su San | 杏蘇散

  Apricot & Perilla Formula Granules

  Xing Su San | 杏蘇散

  Ingredients: Apricot seed (xing ren), Platycodon root (jie geng), Ginger root (sheng jiang), Chih-ko fruit (zhi ke), Hoelen fungus (fu ling), Pine...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Capsules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Capsules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Apricot Seed & Linum Formula Granules | Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Apricot Seed & Linum Formula Granules

  Ma Zi Ren Wan | 麻子仁丸

  Ingredients: Fructus Cannabis (ma zi ren) Chinese rhubarb root & rhizome (da huang),Bitter orange young fruit (zhi shi),Magnolia stem, twig, an...

  View full details
 • Arctium Combination Capsules | Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Arctium Combination Capsules

  Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Ingredients: Radix Scrophulariae (xuan shen), Rhizoma Cimicifugae (sheng ma), Radix Platycodonis praeparata (chao jie geng), Radix Glycyrrhizae pra...

  View full details
 • Arctium Combination Granules | Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Arctium Combination Granules

  Qing Yan Li Ge Tang | 清咽利膈湯

  Ingredients: Radix Scrophulariae (xuan shen), Rhizoma Cimicifugae (sheng ma), Radix Platycodonis praeparata (chao jie geng), Radix Glycyrrhizae pra...

  View full details
 • Astragalus & Atractylodes Combination Capsules | Qing Shu Yi Qi Tang | 清暑益氣湯

  Astragalus & Atractylodes Combination Capsules

  Qing Shu Yi Qi Tang | 清暑益氣湯

  Ingredients: American ginseng root (xi yang shen), Astragalus root (huang qi), Tang-kuei root (dang gui), Ophiopogon root (mai men dong), Schisandr...

  View full details
 • Astragalus & Atractylodes Combination Granules | Qing Shu Yi Qi Tang | 清暑益氣湯

  Astragalus & Atractylodes Combination Granules

  Qing Shu Yi Qi Tang | 清暑益氣湯

  Ingredients: American ginseng root (xi yang shen), Astragalus root (huang qi), Tang-kuei root (dang gui), Ophiopogon root (mai men dong), Schisandr...

  View full details
 • Astragalus & Cinnamon Five Herb Capsules | Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang | 黃耆桂枝五物湯

  Astragalus & Cinnamon Five Herb Capsules

  Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang | 黃耆桂枝五物湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang), White peony root (ba shao), Jujube fruit (da zao). ...

  View full details
 • Astragalus & Cinnamon Five Herb Granules | Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang | 黃耆桂枝五物湯

  Astragalus & Cinnamon Five Herb Granules

  Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang | 黃耆桂枝五物湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang), White peony root (ba shao), Jujube fruit (da zao).

 • Astragalus & Peony Combination Capsules | Bu Yang Huan Wu Tang | 補陽還五湯

  Astragalus & Peony Combination Capsules

  Bu Yang Huan Wu Tang | 補陽還五湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Tang-kuei root (dang gui wei), Peach kernel (tao ren), Carthamus flower (hong hua), Cnidium root (chuan xi...

  View full details
 • Astragalus & Peony Combination Granules| Bu Yang Huan Wu Tang | 補陽還五湯

  Astragalus & Peony Combination Granules

  Bu Yang Huan Wu Tang | 補陽還五湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Tang-kuei root (dang gui wei), Peach kernel (tao ren), Carthamus flower (hong hua), Cnidium root (chuan xi...

  View full details
 • Astragalus & Platycodon Capsules | Qian Jin Nei Tuo San | 千金內托散
  Sold out

  Astragalus & Platycodon Capsules

  Qian Jin Nei Tuo San | 千金內托散

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Tang-kuei root (dang-gui), Cnidium root (chuan xiong), Fragrant angelica (bai zhi), Cinnamon twig (g...

  View full details
 • Astragalus & Zizyphus Combination Capsules | Yang Xin Tang | 養心湯

  Astragalus & Zizyphus Combination Capsules

  Yang Xin Tang | 養心湯

  Ingredients: Radix Astragali praeparata cum melle(zhi huang qi), Poria cum Radix Pini (fu shen), Poria (fu ling), Rhizoma Pinelliae fermentatae (ba...

  View full details
 • Astragalus & Zizyphus Combination Granules | Yang Xin Tang | 養心湯

  Astragalus & Zizyphus Combination Granules

  Yang Xin Tang | 養心湯

  Ingredients: Radix Astragali praeparata cum melle(zhi huang qi), Poria cum Radix Pini (fu shen), Poria (fu ling), Rhizoma Pinelliae fermentatae (ba...

  View full details
 • Astragalus Combination Capsules | Huang Qi Jian Zhong Tang | 黃耆建中湯

  Astragalus Combination Capsules

  Huang Qi Jian Zhong Tang | 黃耆建中湯

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da za...

  View full details
 • Astragalus Combination Granules | Huang Qi Jian Zhong Tang | 黃耆建中湯

  Astragalus Combination Granules

  Huang Qi Jian Zhong Tang | 黃耆建中湯

  Ingredients: Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da za...

  View full details
 • Astragalus Five Combination Capsules | Huang Qi Wu Wu Tang | 黃耆五物湯
  Sold out

  Astragalus Five Combination Capsules

  Huang Qi Wu Wu Tang | 黃耆五物湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao).

 • Astragalus Five Combination Granules | Huang Qi Wu Wu Tang | 黃耆五物湯

  Astragalus Five Combination Granules

  Huang Qi Wu Wu Tang | 黃耆五物湯

  Ingredients: Astragalus root (huang qi), Cinnamon twig (gui zhi), Ginger root (sheng jiang), White peony root (bai shao), Jujube fruit (da zao).

 • Atractylodes & Arisaema Combination Capsules | Er Zhu Tang (Bian Fang) | 二术湯 (變方)

  Atractylodes & Arisaema Combination Capsules

  Er Zhu Tang (Bian Fang) | 二术湯 (變方)

  Ingredients: Citrus rind (chen pi), Pinellia root (ban xia), Hoelen fungus (fu ling), Chinese licorice root (gan cao), Ginger root, Notopterygium r...

  View full details
 • Atractylodes & Setaria Combination Capsules | Wei Feng Tang | 胃風湯
  Sold out

  Atractylodes & Setaria Combination Capsules

  Wei Feng Tang | 胃風湯

  Ingredients: Oriental ginseng root (ren shen), Atractylodes root (bai zhu), Hoelen fungus (fu ling), Tang-kuei root (dang gui), Cnidium root (chuan...

  View full details
 • Aurantium & Bamboo Combination Capsules | Ju Pi Zhu Ru Tang | 橘皮竹茹湯

  Aurantium & Bamboo Combination Capsules

  Ju Pi Zhu Ru Tang | 橘皮竹茹湯

  Ingredients: Poria rubra (chi fu ling), Pericarpium Citri reticulatae (chen pi), Folium Eriobotryae (pi pa ye), Radix Ophiopogonis (mai men dong), ...

  View full details
 • Aurantium & Bamboo Combination Granules | Ju Pi Zhu Ru Tang | 橘皮竹茹湯

  Aurantium & Bamboo Combination Granules

  Ju Pi Zhu Ru Tang | 橘皮竹茹湯

  Ingredients: Poria rubra (chi fu ling), Pericarpium Citri reticulatae (chen pi), Folium Eriobotryae (pi pa ye), Radix Ophiopogonis (mai men dong), ...

  View full details
 • Bamboo Leaves & Ginseng Combination Capsules | Zhu Ru Wen Dan Tang | 竹茹溫膽湯

  Bamboo Leaves & Ginseng Combination Capsules

  Zhu Ru Wen Dan Tang | 竹茹溫膽湯

  Ingredients: Pinellia root (ban xia), Bitter orange (fruit) (zhi shi), Dry Ginger root (gan jiang), Citrus rind peel (chen pi), Platycodon root (ji...

  View full details
 • Bamboo Leaves & Ginseng Combination Granules | Zhu Ru Wen Dan Tang | 竹茹溫膽湯

  Bamboo Leaves & Ginseng Combination Granules

  Zhu Ru Wen Dan Tang | 竹茹溫膽湯

  Ingredients: Pinellia root (ban xia), Bitter orange (fruit) (zhi shi), Dry Ginger root (gan jiang), Citrus rind peel (chen pi), Platycodon root (ji...

  View full details
 • Bamboo Leaves & Gypsum Combination Capsules | Zhu Ye Shi Gao Tang | 竹葉石膏湯
  Sold out

  Bamboo Leaves & Gypsum Combination Capsules

  Zhu Ye Shi Gao Tang | 竹葉石膏湯

  Ingredients: Lophatherum leaf (dan zhu ye) Gypsum (shi gao), Oriental ginseng root (ren shen), Oryza seed (jing mi), Pinellia root (ban xia), Chine...

  View full details
 • Bamboo Leaves & Gypsum Combination Granules | Zhu Ye Shi Gao Tang | 竹葉石膏湯
  Save 50%

  Bamboo Leaves & Gypsum Combination Granules

  Zhu Ye Shi Gao Tang | 竹葉石膏湯

  Short-Dated - Best by: 12/31/22 Non-returnable and non-refundable Ingredients: Lophatherum leaf (dan zhu ye) Gypsum (shi gao), Oriental ginseng roo...

  View full details
 • Belamcanda & Siler Combination Capsules | Jing Fei San | 淨肺散

  Belamcanda & Siler Combination Capsules

  Jing Fei San | 淨肺散

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Bupleurum (chai hu), Poria (fu ling), Discorea (shan yao), Schizonepeta (jing jie), Siler (fang feng), Pogostemon (...

  View full details
 • Belamcanda & Siler Combination Granules | Jing Fei San | 淨肺散

  Belamcanda & Siler Combination Granules

  Jing Fei San | 淨肺散

  Ingredients: Gypsum (shi gao), Bupleurum (chai hu), Poria (fu ling), Discorea (shan yao), Schizonepeta (jing jie), Siler (fang feng), Pogostemon (...

  View full details
 • Bupleurum & Chih-shih Formula Capsules | Si Ni San | 四逆散

  Bupleurum & Chih-shih Formula Capsules

  Si Ni San | 四逆散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Bitter orange fruit (zhi shi), White peony root (bai shao), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆...

  View full details
 • Bupleurum & Chih-shih Formula Granules | Si Ni San | 四逆散

  Bupleurum & Chih-shih Formula Granules

  Si Ni San | 四逆散

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Bitter orange fruit (zhi shi), White peony root (bai shao), Chinese licorice root (gan cao). Mandarin: 四逆...

  View full details
 • Bupleurum & Cinnamon Combination Capsules | Chai Hu Gui Zhi Tang | 柴胡桂枝湯

  Bupleurum & Cinnamon Combination Capsules

  Chai Hu Gui Zhi Tang | 柴胡桂枝湯

  Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Pinellia root (zhi ban xia), Scute root (huang qin),Cinnamon twig (gui zhi), White peony root (bai shao), Ju...

  View full details